Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aarde en kosmos Consumenten

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Dienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aan consumenten aanbiedt;
Aarde en kosmos;
Tel: 0634210036;
E-mail: info@aardeenkosmos.nl;
Website: www.aardeenkosmos.nl;
KvK: 77786203;
Adres: Rivelstraat 1, 4261RB Wijk en Aalburg;
BTW-nr: NL003238718B14.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Dienstverlener;
3. Consument: zie de ‘Opdrachtgever’;
4. Overeenkomst: de tussen Dienstverlener en Consument gesloten overeenkomst, met inbegrip van de Overeenkomst op Afstand;
5. Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst welke buiten de verkoopruimte van Dienstverlener wordt gesloten door middel van een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) dat als doel heeft het mogelijk maken van verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten;
6. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Dienstverlener worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Dienstverlener;
7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
8. Dag: kalenderdag;
9. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
10. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
11. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Dienstverlener in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
13. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping;
14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en Dienstverlener gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
15. Voorwaarden: de onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. De Overeenkomst

1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen van Dienstverlener en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, met inbegrip van een Overeenkomst op Afstand, tussen Dienstverlener en Consument.
2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Dienstverlener worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Dienstverlener expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Dienstverlener te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Dienstverlener niet binnen 14 Dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.
4. Offertes van Dienstverlener hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Dienstverlener heeft steeds het recht een door Consument aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Dienstverlener kan Consument geen rechten ontlenen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3. De Prestatie

1. Dienstverlener levert, indien geen specifieke normen of voorschriften zijn overeengekomen, overeenkomstig hetgeen Dienstverlener redelijkerwijs mocht veronderstellen.
2. De diensten die Dienstverlener aanbiedt hebben die eigenschappen die Dienstverlener ten aanzien van de diensten kenbaar heeft gemaakt. Dienstverlener staat er niet voor in dat de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor Consument deze wil gebruiken, ook niet wanneer dit doel aan Dienstverlener kenbaar is gemaakt. De diensten kunnen in geringe mate afwijken van eventuele demo’s van diensten en/of diensten die aan Consument zijn geleverd om een indicatie te geven.

Artikel 4. Prijs en betaling

1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief btw.
2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de order en/of de specificaties van de te leveren diensten zijn integraal voor rekening van Consument.
3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Dienstverlener bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Consument.
4. Alle betalingen door Consument aan Dienstverlener dienen, voor zover niet anders is overeengekomen in de Overeenkomst, te worden gedaan op een door Dienstverlener aan te wijzen bankrekeningnummer in euro’s en uiterlijk veertien (14) Dagen na het ingaan van de Bedenktijd, indien er geen Bedenktijd geldt uiterlijk veertien (14) Dagen nadat Consument bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen. Dit betreft een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.  
5. Indien aangegeven door Dienstverlener is Consument gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen (inbetalinggeving). 
6. Blijft Consument na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn in gebreke, dan zal Dienstverlener hem in gebreke stellen, waardoor Consument in verzuim raakt, met in ieder geval de volgende gevolgen:  
a. Consument wordt een rente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente voor niet-handelstransacties (op 1-1-2020 bedroeg deze rente 2% per jaar) over de openstaande factuur/facturen;  
b. Consument wordt incassokosten verschuldigd, welke als volgt worden berekend over het nog openstaande gedeelte van de hoofdsom: 
i. over de eerste € 2.500,00: 15% 
7. Door Consument gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Consument vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

Artikel 5 Kwaliteit en klachten

1. De Consument dient direct bij levering (in ieder geval binnen twee (2) maanden na het moment van levering) het geleverde te controleren op hoeveelheden, kwaliteit, zichtbare schade, eigenschappen of gebreken en daarvan schriftelijk of per e-mail melding te maken aan Dienstverlener onder vermelding van het bestel- en/of factuurnummer en met toezending van (een kopie van) de vrachtbrief. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat het geleverde aan de Overeenkomst beantwoorden.
2. Op andere gebreken dan bedoeld in het vorige lid, kan Consument geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee (2) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Dienstverlener heeft gereclameerd.
3. Als Consument het geleverde geheel of gedeeltelijk verwerkt of laat verwerken, dan heeft Consument het geleverde goedgekeurd. In dat geval is iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener vervallen.

Artikel 6. Herroepingsrecht voor Consument bij Overeenkomst op Afstand

1. Consument kan, indien hij niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, de Overeenkomst op Afstand binnen de Bedenktijd ontbinden.
2. Consument deelt deze ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan Dienstverlener mede d.m.v. het Modelformulier Herroepingsrecht, via een elektronisch formulier dat Dienstverlener voor dit doel op zijn website aanbiedt of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3. De Bedenktijd bedraagt veertien (14) Dagen.
Bij diensten en digitale inhoud:
4. Consument kan de Overeenkomst op Afstand overeenkomstig de leden 1 en 3 van dit artikel ontbinden indien de Overeenkomst op Afstand toeziet op de levering van een dienst of digitale inhoud welke niet op een materiële drager wordt geleverd en Consument geen uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming heeft geven – en daarmee verklaard heeft – om afstand te doen van zijn recht tot ontbinding.
a. In het geval van lid 6, gaat de in lid 3 bedoelde Bedenktijd in op de Dag waarop de Overeenkomst op Afstand gesloten is.
b. Indien Dienstverlener de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd veertien (14) Dagen nadat hij dit alsnog gedaan heeft af.
c. Indien Dienstverlener de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier Herroepingsrecht niet heeft verstrekt bij een overeenkomst zoals beschreven in lid 6, loopt de Bedenktijd in ieder geval twaalf (12) maanden na de Bedenktijd zoals vermeld in sub a af.
Verplichtingen Dienstverlener bij herroeping:
5. Indien Dienstverlener het mogelijk maakt voor Consument om de melding van herroeping op elektronische wijze te doen en Consument maakt van deze mogelijkheid gebruik, dan stuurt Dienstverlener na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging aan Consument.
6. Dienstverlener vergoedt al de door Consument betaalde kosten onverwijld, in ieder geval binnen veertien (14) Dagen.
Uitsluiting van herroepingsrecht:
7. De Dienstverlener sluit het herroepingsrecht van Consument, door dit te vermelden bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, voor de volgende producten/diensten uit:
a. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
ii. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Dienstverlener de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
b. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Het in dit artikel genoemde Herroepingsrecht komt de Consument enkel toe indien hij met Dienstverlener een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten.

Artikel 7. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. Indien de Overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een duur van meer dan 1 (een) jaar, kan zowel Dienstverlener als Consument de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand. Indien de Overeenkomst anders dan schriftelijk tot stand is gekomen, kan zowel Dienstverlener als Consument de Overeenkomst op overeenkomstige wijze opzeggen.
Verlenging:
2. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten en stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd in een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur mag zowel Dienstverlener als Consument de voortgezette overeenkomst op enig moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
Duur:
3. Indien de Overeenkomst een bepaalde duur van meer dan een jaar of een onbepaalde duur heeft, mag zowel Dienstverlener als Consument vanaf 1 (een) jaar na ingang op enig moment de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.

Artikel 8. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Dienstverlener.
2. Bij de Dienstverlener ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Dienstverlener binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. De Consument dient de Dienstverlener in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9. Industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Dienstverlener de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Dienstverlener ongeacht of aan Consument voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Dienstverlener en mag door Consument alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
4. Consument zal de informatie van Dienstverlener niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
2. Uitsluitend bevoegd is de rechtbank die bevoegd is in de gemeente waar Dienstverlener gevestigd is. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consument woonachtig is, is deze rechtbank medebevoegd.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Algemene Voorwaarden Aarde en kosmos voor Ondernemers

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtnemer: Aarde en kosmos, (KvK-nummer 77786203), gevestigd en kantoorhoudende te (4261 RB) Wijk en aalburg aan het adres Rivelstraat 1.
2. Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van Opdrachtnemer.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.
4. Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2. De Overeenkomst

1. Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdrachtnemer, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte en/of verstrekken van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.
2. In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door Opdrachtnemer expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Opdrachtgever heeft ontvangen.
4. In geval dat partijen een periodieke betalingsverplichting voor Opdrachtgever overeen zijn gekomen, heeft Opdrachtnemer het recht de in de Overeenkomst opgenomen prijzen en tarieven eenzijdig te wijzigen zoals bepaald in de Overeenkomst. Als dit niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen dan heeft Opdrachtnemer het recht om eenmaal per kalenderjaar, op de verjaardag van de Overeenkomst, de overeengekomen prijzen en tarieven te indexeren. Deze indexering wordt berekend door middel van de vaste-noemermethode op basis van de Dienstenprijsindex 2015=100. In beide gevallen zal Opdrachtnemer enige wijziging van prijzen en/of tarieven tenminste een maand vooraf schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen.
5. Offertes van Opdrachtnemer hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer heeft steeds het recht een door Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van Opdrachtnemer kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
6. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in/op offertes, prijslijsten, brochures, webpagina’s en/of andere communicatiemiddelen binden Opdrachtnemer niet.
7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3. De Prestatie

1. Opdrachtnemer verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op Opdrachtnemer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
2. Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Opdrachtnemer. Een overeengekomen voor Opdrachtnemer geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn gekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4. Prijs en betaling

1. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen exclusief BTW.
2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is overeengekomen verricht Opdrachtnemer haar werkzaamheden ten minste tegen een uurtarief van €60 en worden externe kosten rechtstreeks doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval) de laatste declaratie aan Opdrachtgever.
3. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever.
4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Alle betalingen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dienen te worden gedaan op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s en uiterlijk dertig (30) dagen na factuurdatum. Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te worden betaald. Dit betreffen ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.
6. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Opdrachtgever van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
a. Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande factuur/facturen;
b. Opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 99,00;
c. Indien Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die Opdrachtnemer daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.
7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).
8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere Overeenkomsten zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

Artikel 5. Annulering

1. Opdrachtgever is gerechtigd tot maximaal 7 dagen voordat de dienst geleverd wordt, kosteloos te annuleren.
2. Na deze periode zal Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van 75% van de totale vergoeding in rekening brengen jegens Opdrachtgever.
3. Indien er minder dan of een (1) dag voor het aanvangen van de dienst door Opdrachtgever wordt geannuleerd wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Artikel 6. Kwaliteit en klachten

1. Opdrachtgever dient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

Artikel 7. Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. In geval van een overmachtstoestand heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 8. Industriële en intellectuele eigendom

1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Opdrachtnemer de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.
2. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van Opdrachtnemer ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
3. Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Opdrachtnemer en mag door Opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.
4. Opdrachtgever zal de informatie van Opdrachtnemer niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of een door Opdrachtnemer geleverde dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer geplaatste opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer Opdrachtnemer is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.
3. De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door Opdrachtgever verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies, en voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
5. De gevolgen van de naleving (door Opdrachtnemer of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan Opdrachtgever, Opdrachtnemer of een derde te wijten is.
6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan.
7. Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaart uiterlijk één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 10. Opschorting, verrekening en ontbinding

1. In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:
a. indien Opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b. indien Opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c. indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. indien Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen, of indien Opdrachtgever reeds tekort is geschoten.
2. In geval van ontbinding door Opdrachtnemer op grond van voorgaand lid wordt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van rechtswege een bedrag verschuldigd van 75% van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde prijs, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen. Artikel 6:92 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.
3. Het voorgaande laat de overige rechten van Opdrachtnemer onverlet.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar Opdrachtnemer gevestigd is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.